Articles

6 giai đoạn của Quy trình kiểm thử phần mềm

Về cơ bản, quy trình kiểm thử phần mềm gồm 6 giai đoạn: Requirement Analysis (Phân tích yêu cầu), Test Planning (Lập kế hoạch kiểm thử), Test Case Development (Phát triển kịch bản kiểm thử), Environment Setup (Thiết lập môi trường kiểm thử), Test Execution (Thực hiện kiểm thử), Test Cycle Closure (Kết thúc chu kỳ kiểm thử).Xem thêm: vận chuyển nhật việt

Giám sát, đánh giá an toàn thông tin

Khái niệm đánh giá an toàn hệ thống thông

  • Theo NIST: đánh giá an toàn hệ thống thông tin (information security assessment) là quy trình xác định tính hiệu quả của một thực theer được đánh giá (ví dụ như máy tính, hệ thống, mạng, quy trình vận hành, con người…) đáp ứng các mục tiêu an ninh cụ thể.
    • Tập trung vào 3 phương pháp chính: kiểm thử (testing), kiểm tra (examination), phỏng vấn (interviewing).
  • Theo SANS: đánh giá an toàn hệ thống thông tin là thước đo độ an toàn của hệ thống hoặc tổ chức, hay còn hiểu là cách thức thực hiệ

Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án là một trong những dịch vụ được Công ty Cổ phần Công nghệ ITEKO trú trọng và khai thác, bởi quản lý dự án là nghệ thuật điều khiển và phối hợp giữa các nguồn nhân lực và vật tư xuyên suốt dự án. Bằng cách kết nối các bộ phận với nhau và sử dụng các phương pháp quản lý hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu về nội dung công việc, chi phí, tiến độ và chất lượng của dự án do Chủ Đầu tư đề ra. Các dịch vụ mà ITEKO cung cấp gồm: