Tư vấn lập dự án đầu tư

Khi thực hiện dịch vụ tư vấn lập và đánh giá dự án đầu tư, ITEKO tiến hành xem xét đầy đủ các yếu tố cần và đủ để đảm bảo tính khả thi của dự án giai đoạn triển khai và vận hành, phân tích các rủi ro và đưa ra giải pháp phòng ngừa, giúp khách hàng có được bức tranh tổng thể và chi tiết nhất về dự án đầu tư để có quyết định đầu tư đúng đắn và hiệu quả. Kết quả của quá trình tư vấn lập và đánh giá dự án đầu tư cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho chủ đầu tư trong quá trình thu hút, huy động vốn đầu tư. Nội dung của thủ tục lập dự án đầu tư, bao gồm:

 • Tư vấn cho Chủ đầu lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nội dung, như:
  • Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư.
  • Xem xét khả năng về nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư. Đánh giá các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án
  • Thực hiện khảo sát, phân tích hiện trạng.
  • Thiết kế sơ bộ, tính tổng mức đầu tư, xây dựng kế hoạch thực hiện.
 • Hoàn thiện hồ sơ dự án, hồ sơ duyệt dự án đầu tư
 • Giám sát, đánh giá dự án đầu tư;