Tư vấn giám sát, đánh giá an toàn thông tin

Công ty cổ phần tư vấn ITEKO được Bộ TTTT cấp phép cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin. Các dịch vụ cung cấp bởi ITEKO:

1. Tư vấn thiết kế, xây dựng chiến lược về ATTT

 • Đánh giá rủi ro, đánh giá dò quét thâm nhập hệ thống, đánh giá hệ thống ATTT và hệ thống quản lý ATTT của tổ chức đáp ứng tuân thủ các tiêu chuẩn ATTT
 • Phân tích các xu hướng về ATTT và xác định các yêu cầu về ATTT của tổ chức tầm nhìn dài hạn.
 • Xác định mục tiêu về ATTT của tổ chức
 • Tư vấn xây dựng các biện pháp kiểm soát đảm bảo ATTT tầm nhìn dài hạn.
 • Xác định và tư vấn xây dựng ngân sách đầu tư ATTT theo chiến lược dài hạn.

2. Tư vấn đánh giá ATTT hệ thống

 • Đánh giá hệ thống ATTT, hệ thống quản lý ATTT theo các tiêu chuẩn quốc tế về ATTT.
 • Thực hiện dò quét thâm nhập hệ thống nhằm phát hiện các điểm yếu bảo mật.
 • Thực hiện đánh giá rủi ro hệ thống.
 • Đưa ra các khuyến nghị, các hành động nhằm giảm nhẹ rủi ro.

3. Tư vấn xây dựng hệ thống chính sách, quy trình, quy định về ATTT

Tư vấn xây dựng hệ thống tài liệu quy trình, quy định, chính sách đảm bảo ATTT và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về ATTT:

 • Tư vấn xây dựng chính sách tổng thể về ATTT.
 • Tư vấn xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu nhằm đảm bảo ATTT trong các hoạt động nghiệp vụ.

4. Tư vấn xây dựng và quản lý các dự án đầu tư về ATTT theo các quy định về An toàn thông tin

 • Tư vấn xây dựng và quản lý các dự án đầu tư trong lĩnh vực ATTT; tư vấn khảo sát, giám sát thi công các dự án ứng dụng CNTT theo các quy định của Nhà nước và Chính phủ.

5. Đào tạo

 • Đào tạo nhận thức về ATTT cho cán bộ, công nhân viên
 • Đào tạo chuyên sâu về ATTT cho quản trị viên.
 • Đào tạo nhận thức về Hệ thống quản lý ATTT và đánh giá rủi ro theo các tiêu chuẩn ATTT.
 • Đào tạo chuyên sâu các giải pháp ATTT.